Vindmøller

Høje-Taastrup Kommune prioriterer en grøn profil. Kommunen blev i 2008 klimakommune og har formuleret en vision om at blive CO2 neutral. Etablering af vindmøller er et led i indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Dette sker bl.a. i regi af EU-projektet ECO-Life, som financierer undersøgelser af vedvarende energiløsninger.

I forbindelse med projektet ECO-Life, samt forarbejderne til Kommuneplan 2014 har man undersøgt mulighederne for opstilling af vindmøller med en totalhøjde mellem 80 m og 100 m. I undersøgelsen blev områder, der indeholder bestemte konfliktende arealanvendelsesmæssige hensyn, sorteret fra.

På baggrund af undersøgelsen vurderer Høje-Taastrup Kommune, at der er grundlag for - gennem kommuneplanen - at give mulighed for at placere én vindmølle på matr.nr. 1 a Kragehave By, Høje-Taastrup beliggende på Litauen Allé 13, Copenhagen Markets.

Omtrentlig placering af den foreslåede vindmølle ved Copenhagen Markets og angivelse af områder, der ligger inden for hhv. 170 m og 400 m fra vindmøllen.

 

Udviklingsmål

Udviklingsstrategi 2012-2024

I Udviklingsstrategi 2012-2024 fremgår det, at Byrådet vil arbejde for at gennemføre kommunens klimaplan og forny denne for perioden efter 2016.

Klimaplan 2009-2013

Klimaplanens mål er, at Høje-Taastrup Kommune skal reducere brugen af fossile energikilder, øge anvendelsen af vedvarende energi og være CO2-neutral.

Klimamålene omfatter mål for 'kommunen som virksomhed', 'kommunen som helhed' og for udvikling af en helt 'ny CO2-neutral bydel'. Målet for perioden 2009-2013(15) er:

  • at reducere henholdsvis elforbruget og CO2-udledningen med 2 % om året (10 %) i forhold til 2008 - i kommunen som virksomhed
  • at arbejde for at reducere CO2-udledningen med 2 % om året (10 %) i forhold til 2008 - i kommunen som helhed
  • at planlægge og etablere en 'Ny CO2-neutral bydel' til 6-7.000 indbyggere frem mod 2015 (7 år) Ny CO2-neutral bydel

Sundhedspolitik

Høje-Taastrup Kommune bør i alle driftsområder, herunder tekniske anlæg, sikre rammer for, at borgerne kan leve et sundt liv – fysisk såvel som psykisk.

Konsekvenser

Høje-Taastrup Kommune vurderer, at nedenstående sundheds- og miljøforhold kan blive påvirket.

Sundhed

Forslaget om vindmølleplacering i Kommuneplan 2014 afleder ikke direkte sundhedskonsekvenser for befolkningen, da der er tale om en potentiel udpegning, som sker efter gældende lovgivning.

Såfremt det besluttes at opsætte en vindmølle, bør det vurderes, om VVM-screeningen skal suppleres af en sundhedskonsekvensvurdering.

Der er flere ukendte faktorer i forhold til, hvordan opsætning af en ny vindmølle vil kunne påvirke menneskers sundhed i forhold til støj og stresspåvirkninger, hvilket bør undersøges nærmere i forbindelse med en konkret planlægning. Vindmøllens endelige placering kan justeres indenfor en given radius, og det skal derfor undersøges i det konkrete tilfælde, hvorledes denne placering vil påvirke omgivelserne.

Generelt bør Miljøministeriets vejledende grænseværdier for høj- og lavfrekvent støj, afstand og skyggekast overholdes. Samtidig bør det vurderes, om vindmøllen på andre måder medfører risiko for at være til gene for de mennesker, der færdes og arbejder i området omkring Copenhagen Markets, som fx beskæmmende udsyn fra kontormiljø eller lignende.

Miljøministeriets vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Der er tale om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker, og samfundsøkonomiske hensyn. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau hvor omkring 10 - 15 % (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter.

Overordnet set medvirker planen til at sikre fremdrift i Høje-Taastrup Kommunes målsætning om at blive CO2 neutral.

CO2, ressourcer og affald

Planlægning for vindmøller i Høje-Taastrup Kommune er i tråd med kommunens klimaplan for CO2-reduktion. I klimaplanen er det bl.a. målet at arbejde for at reducere CO2-udledningen i kommunen som helhed med 2 % om året i forhold til udledningerne i 2008. Målsætningen er i øvrigt, at Høje-Taastrup Kommune skal reducere brugen af fossile energikilder, øge anvendelsen af vedvarende energi og være CO2-neutral.

Planlægning for vindmøller i Høje-Taastrup Kommune er også i tråd med Udviklingsstrategi 2012, hvor kommunen beskriver et mål om at blive CO2-neutral. Som et led i at nå dette mål deltager kommunen i ECO-Life projektet, hvis formål er at vise det ypperste inden for bæredygtig byudvikling. I denne sammenhæng blev der peget på mulighed for opstilling af vindmøller som et muligt initiativ.

Bosætning og bykvalitet

I forbindelse med et konkret projekt bør det afklares, om vindmøllen medfører en mindre intensiv anvendelse af erhvervsområdet. Det bør f.eks. afklares, hvor tæt på vindmøllen, der kan opføres erhvervsbyggeri og etableres arbejdspladser. Dette har betydning for udnyttelsesgraden af ejendommen udlagt til erhverv.

Betydningen for beboerne i Kragehave – boligområdet nord for jernbanen - bør afklares. Kommunen ønsker at etablere og sikre attraktive boliger. Det vil derfor ikke være i overensstemmelse med kommunens udviklingsstrategi, hvis vindmøllen har en negativ indvirkning på områdets boligpriser og muligheden for at tiltrække og fastholde bosætningen.

Alternativer

Høje-Taastrup Kommune undersøgte 2012 mulighederne for opstilling af vindmøller med en totalhøjde mellem 80 m og 100 m. I undersøgelsen blev områder, der indeholder bestemte konfliktende arealanvendelsesmæssige hensyn, sorteret fra. COWI har desuden udarbejdet et notat i 2013 om vindmølleplanlægning i kommunen. På baggrund af undersøgelsen og Cowis notat vurderer Høje-Taastrup Kommune, at der er grundlag for - gennem kommuneplanen - at give mulighed for at placere én vindmølle på matr.nr. 1 a Kragehave By, Høje-Taastrup beliggende på Litauen Allé 13 (ejer Copenhagen Markets A/S).

Den endelige placering på matriklen er ikke fastlagt. Det vil blive afklaret i forbindelse med et konkret projekt.

Afbødende foranstaltninger

Vindmøllens konkrete påvirkning af omgivelserne vil blive undersøgt i forbindelse med et konkret projekt. Møllens højde kan have betydning for støjudbredelsen og den visuelle påvirkning, bl.a. i Kragehave.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk