Støj

 

Retningslinje 4.3.2 Støj

Ved lokalplanlægning der udlægger arealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet ved støj fra:

  • veje- og jernbaner,
  • støjende fritidsanlæg,
  • militære flyvestationer samt skyde- og øvelsesterræn og
  • virksomheder.

Når der etableres nye veje og jernbaner, skal det tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende regler for støj kan overholdes i eksisterende og i kommuneplanlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

Nye virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra anlæggene kan overholdes i område med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

Retningslinjer og udpegninger af støjkonsekvenszoner i forhold til støj fra Roskilde Lufthavn findes i kommuneplanens afsnit om tekniske anlæg.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk