Tekniske anlæg

Mål

Beliggenhed og placering af tekniske anlæg kan have indflydelse på planlægningen i kommunen. Tekniske anlæg er en samfundsmæssig (kommunal og/eller statslig) interesse, og der skal tages hensyn til disse anlæg i planlægningen omkring eksisterende anlæg eller i placeringen af nye anlæg.

Retningslinje 4.2. Tekniske anlæg

Hovedstrukturens bestemmelser for større tekniske anlæg omfatter:

Vandværker og deres indvindingsanlæg og trykforøgerstationer

Vindmøller

Overordnede energiforsyningsanlæg (El- og gasledninger)

Forurenet jord

Affaldsbehandlingsanlæg

VVM og Risikovirksomhed

Reservationer til særlige virksomheder (Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, samt områder forbeholdt Transport- og distributionsvirksomheder)

Zoner om Roskilde Lufthavn 

Afsnittet rummer bestemmelser og arealreservationer for visse anlæg. Ved konkret sagsbehandling skal der tjekkes for øvrige ledningsnet mv. der skal respekteres i den aktuelle sag.

Tekniske anlæg i det åbne land skal indplaceres under hensyntagen til landskabelige, kulturhistoriske og biologiske interesser og generelt under hensyn til beskyttelse af naturressourcerne.

Lokalisering og indpasning af tekniske anlæg, herunder transportanlæg o.l. skal søges samordnet, så indgrebene i landskabet bliver mindst mulige.

Uanset andre bestemmelser om arealernes primære anvendelse skal en række tekniske og/eller miljømæssige anlæg kunne lokaliseres og omgivelsernes anvendelse skal i miljømæssig henseende tilpasses anlæggene.

Der skal sikres mulighed for etablering af overordnede ledningsanlæg (eks: vandforsyning, el, spildevand, fjernvarme, gas) jævnfør sektorplanlægningen. Forsyningsledninger anlægges primært i vej- og stiarealer.

Der skal sikres mulighed for etablering af kollektiv varmeforsyning i overensstemmelse med de godkendte forsyningsprojekter.

I rammerne for lokalplanlægningen kan der fastlægges bestemmelser om lokalisering af regnvandsbassiner, trykforøgeranlæg, vandreservoirer, trans­­formerstationer m.v.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk