Affaldsbehandling

Retningslinjekort 4.2.5. Affaldsbehandlingsanlæg

 

Retningslinje 4.2.5. Affaldsbehandlingsanlæg

Anlæg til at modtage, behandle, omlaste eller deponere affald må ikke lokaliseres i områder, hvor der kan opstå konflikt med andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser, medmindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.

Affalsbehandlingsanlæg er omfattet af krav tilsvarende virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Ved planlægning omkring eksisterende affaldsbehandlingsanlæg bør man være opmærksom på placering af støj- eller forureningsfølsomme funktioner for at undgå konflikter vedr. dette.

Udpegning af nye områder til affalds- og deponeringsanlæg, herunder genbrugspladser, skal tage højde for statslige miljø- og naturinteresser, herunder grundvandsinteresser.

Uanset andre bestemmelser om arealernes primære anvendelse skal en række tekniske og/eller miljømæssige anlæg kunne lokaliseres og omgivelsernes anvendelse skal i miljømæssig henseende tilpasses anlæggene.

Bestemmelserne omfatter: Rensningsanlæg ved Kallerupvej, Genbrugsplads, Lervangen i Høje Taastrup, Biogasol, Lervangen i Høje Taastrup, samt Genfalt på Hovedgaden i Hedehusene.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk