Vandværker

Retningslinjekort 4.2.1. Vandværker

 

Retningslinje 4.2.1. Vandværker

Vandværker i det åbne land skal indplaceres under hensyntagen til landskabelige, kulturhistoriske og biologiske interesser og generelt under hensyn til beskyttelse af naturressourcerne.

Lokalisering og indpasning af vandværker skal søges samordnet, så indgrebene i landskabet bliver mindst mulige.

Uanset andre bestemmelser om arealernes primære anvendelse skal kommunale og private vandværker kunne lokaliseres og omgivelsernes anvendelse skal i miljømæssig henseende tilpasses anlæggene. 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk