Vindmøller

Retningslinjekort 4.2.2. Vindmøller

 

Retningslinje 4.2.2. Vindmøller og solcelleanlæg

Større vindmøller

Der kan efter nærmere undersøgelse planlægges for en vindmølle mellem 80-100 m (850 kV til 1,5 MW) i det viste område i Høje Taastrup vest.

Husstandsvindmøller

I landzonen kan der opstilles vindmøller op til 25 m højde (husstandsvindmøller):

Husstandsvindmøller kan opstilles efter en konkret vurdering og på baggrund af en lokalplan eller landzonetilladelse, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme. Husstandsvindmøller må være maksimalt 25 m høje og med en installeret effekt på 25 kV eller derunder.

Placering af husstandsvindmøller i beskyttelsesområder kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes, jf. retningslinjer for Landskabs-, natur- og kulturværdier i det åbne land.

Husstandsvindmøller må ikke placeres i de indre og ydre grønne kiler (se redegørelsen, afsnittet Husstandsvindmøller).

Der må ikke opstilles husstandsvindmøller i internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Hvis der bliver placeret en husstandsvindmølle inden for en randzone på 800 m fra et internationalt beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områdets dyre- og planteliv.

Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllens fysiske udseende ikke ændres væsentligt.

Afstandskrav, vindmøller

Vindmøller skal placeres så gældende støjgrænser og afstandskrav overholdes – se redegørelsen.

Solenergianlæg

Solenergianlæg kan placeres i landzonen, på baggrund af en konkret vurdering og en landzonelokalplan, hvis det ikke berører andre væsentlige interesser.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Se også

Planredegørelsen

Redegørelse om overordnede energiforsyningsanlæg og afstand til vindmøller

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk