VVM og Risikovirksomheder

Retningslinjekort 4.2.6. Risikovirksomhed med miljøzone (500 m)

Retningslinje 4.2.6. VVM og risikovirksomhed

Risikovirksomhed og miljøzone om risikovirksomheder

Kommunen rummer en risikovirksomhed i ramme 3143. Omkring eksisterende og planlagte virksomheder, der er omfattet af § 4 og 5 i risikobekendtgørelsen, må der i kommune- og lokalplanlægningen ikke udlægges arealer til følsom anvendelse inden for en afstand af 500 m, medmindre det kan godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige eller sikkerhedsmæssige problemer. For anlæg mellem 30 MW (megawatt) og 100 MW (megawatt) er den tilsvarende afstand 200 m.

VVM-virksomhed

Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan 1997 for Københavns Amt, som videreført ved Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet, er ved kommunalreformen ophøjet til Kommuneplantillæg til Høje-Taastrup Kommunes kommuneplan. Tillægget videreføres med Kommuneplan 2014.

 vvm_multiarena.pdf (910.1 KB)

Skitse med delområder i det regionale fritidsområde ved Høje Taastrup. Det regionale fritidsområde er placeret i ramme 2401 og 2402 i Høje Taastrup by.

Retningslinjer i tillægget:

I område A kan der etableres en Multiarena med tilhørende detailhandel, fritidsfaciliteter, hoteller og parkeringspladser, vejadgange m.v. i overensstemmelse med beskrivelsen i den tilhørende VVM-redegørelse.

I område B kan der etableres 2000 ekstra parkeringspladser.

Detailhandlen skal placeres i område C og må maksimalt udgøre 11.750 m2 bruttoetageareal udvalgsvarebutikker. Udvalgsvarebutikkerne må maksimalt være 1000 m2 bruttoetageareal. Der må i Multiarenaområdet ikke etableres dagligvarebutikker.

I område B kan der etableres 2000 ekstra parkeringspladser.

VVM-tilladelsen til det konkrete planlagte anlæg er bortfaldet, da den ikke er udnyttet pt.

Ved etablering af nyt anlæg i det regionale fritidsområde skal der foretages en ny vurdering af VVM-pligt for anlægget.

Hvis kommuneplantillægget ønskes udnyttet af et VVM-pligtigt anlæg skal det undersøges om VVM-redegørelse og kommuneplantillæg stadig er dækkende, eller om der skal suppleres inden der kan udstedes en ny VVM-tilladelse.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk