Trafik

Mål

Det er et overordnet mål, at infrastrukturen fastholdes og udvides, da det er en vigtig styrkeposition for kommunen. For eksempel gennemførelse af planerne for Ring 5 mod nord og syd, samt en videreførelse af letbane gennem Høje-Taastrup.

Det er et mål at den stigende vejtrafik skal kunne afvikles uden væsentlige trængselsproblemer og flaskehalse.

Veje og trafikanlæg skal sikre en nem og sikker fremkommelighed på tværs af kommunen og fra boligområder til stationer, arbejdspladser, institutioner mv.

De svagere trafikanter skal sikres gennem et net af stier og andre sikre veje. Nettet skal have forbindelse til skoler, station, centre, idrætsanlæg og andre fritidsområder.

Stier

Cykelsupersti og cykelstier skal medvirke til at give pendlerne forskellige muligheder for valg af transportmiddel. De regionale cykelstier skal indgår i et net, der forbinder store befolknings- og arbejdspladskoncentrationer og give god adgang til større trafikterminaler. Regionale rekreative stier skal indgå i et regionalt net af rekreative stier, der sikre borgerne adgang rekreative grønne oplevelser over kommunegrænsen. Lokale stier skal sikre tilgængelighed i byer, mellem byer og forbindelse til det åbne land. Rekreative ruter skal sikre sammenhæng i stinet, så der kan opnås en sammenhængende rekreativ oplevelse til fods eller på cykel lokalt som regionalt.

Kollektiv trafik

Udgangspunktet for den kollektive trafik i kommunen er trafikknudepunktet Høje Taastrup station og stationerne i Taastrup og Hedehusene. Forholdene for kombinerede rejser, hvor flere transportmidler indgår, skal være de bedst mulige.

Stationerne er terminaler, hvor der skal være gode muligheder for omstigning fra én trafikart til en anden (fra tog til busser, taxi, cykel mv). Det skal sikres, at der er gode adgangsforhold til stationerne for såvel kollektiv som individuel trafik. Dér er der parkeringsmuligheder for såvel biler som cykler. Kommunen tilstræber i koordineringen mellem vejplanlægningen og bebyggelsestæthederne at sikre mulighed for en god betjening af nye byområder med kollektiv trafik (bus eller bane).

Parkering

Det et mål at sikre gode forhold for pendlertrafikken. Der skal sikres gode parkeringsmuligheder for langtidsparkering ved knudepunktstation og andre vigtige omstigningspunkter.

Under rammebestemmelserne for de enkelte områder er angivet en norm for udlæg af arealer til parkeringsformål. Disse normer skal alene anvendes som udgangspunkt for fastlæggelse af arealreservationer. Der kan i lokalplaner fastlægges lavere normer, såfremt parkering anlægges fælles for flere ejendomme, eller såfremt den kollektive trafikbetjening gør det rimeligt. I den enkelte lokalplan vil der om nødvendigt som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse blive fastsat særlige krav om anlæg af parkeringspladser.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk