Stier

Retningslinjekort 4.1.4: Stier

Lag: Gangstier, regionale rekreative stier, cykelstier, regionale cykelstier, cykelsupersti, lokale rekreative ruter, regionale rekreative ruter. (eksisterende og planlagte)

                 

4.1.4. Retningslinjer for stier

Gangstier

Gangstier defineres som: Ikke asfaltbelagte stier, som for eksempel grusstier og naturstier, hvis primære formål er den rekreative oplevelse i byområdet eller i det åbne land. Nogle gangstier kan også benyttes af cykeltrafik.

Linjeføringerne for alle planlagte gangstier er principielle. Den endelige fastlæggelse sker i den efterfølgende lokalplanlægning eller realisering af stien.

Gangstier, der også har en trafikal funktion, skal anlægges med bredde og overflade, der muliggør cykeltrafik, og sikres med byggelinjer på indtil 5 m.

Ved anlæg af nye gangstier skal det vurderes om der skal udarbejdes en beplantningsplan. En eventuel beplantningsplan for gangstier i byområdet skal forholde sig til retningslinjer for byernes grønne struktur.

Regionale rekreative stier

En del af gangstinettet indgår i det regionale rekreative stinet, som har til formål at sikre sammenhæng i stinettet på tværs af kommunegrænser

Kommunen skal over kommunegrænsen medvirke til at sikre sammenhæng i det regionale rekreative stinet.

Kommunen skal medvirke til en samlet regional planlægning af linjeføringer og manglende strækninger i det regionale rekreative stinet fra de centrale byområder gennem kilerne til kysten, i ringstier i det åbne land på tværs af byfingrene og på tværs af de radiale stier i kilerne, herunder principiel sti i den ydre grønne ring fra Rungsted til Greve.

Planlægningen skal medvirke til realisering og skiltning af et sammenhængende regionalt rekreativt stinet, som er i overensstemmelse med hovedprincipperne for rekreative stier.

Stierne i det overordnede regionale rekreative stinet bør (og skal ved nyanlæg) have sikrede skæringer, om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer, som veje, baner og vandløb, så stiernes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeses.

Ved nye statslige vej- og baneanlæg skal den fremtidige kommuneplanlægning sikre, at de overordnede regionale rekreative stier indarbejdes med sikret skæring af nye statsanlæg.

Planlægningen skal sikre sammenhæng mellem det regionale cykelstinet og det regionale rekreative stinet.

Cykelstier

En cykelsti i Høje-Taastrup kommune defineres som: Asfalterede stier, udlagt i en bredde af minimum 2 meter.

Linjeføringerne i nye byområder er principielle. Den endelige fastlæggelse sker i den efterfølgende lokalplanlægning.

Cykelstier skal fortrinsvis været i eget trace eller forløbe langs eksisterende vej enten adskilt med kantsten eller skillerabat. Sekundært kan cykelstier anlægges i niveau med kørebanen adskilt med en stribe eller farvet asfalt.

I byområder skal cykelstier belyses.

På steder hvor planlagte stier krydser trafikerede veje, og hvor der ikke er signalregulering eller niveaufri krydsning, skal det ved byudvikling vurderes om der skal etableres en signalregulering eller en niveaufri krydsning.

Ved anlæg af nye cykelstier skal det vurderes om der skal udarbejdes en beplantningsplan. En eventuel beplantningsplan for cykelstier i byområdet skal forholde sig til retningslinjer for byernes grønne struktur.

Regionale cykelstier

Planlægningen skal sikre sammenhæng mellem det regionale cykelstinet og det regionale rekreative stinet.

Det regionale cykelstinet i kommunen udgøres af Taastrup Hovedgade og Roskildevej/Hovedgaden.

Den videre planlægning skal ved forbedring af terminaler sørge for, at der er cykelparkering i tilstrækkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til terminalernes skiftemuligheder

Cykelsuperstier

Ved planlægning af cykelsuperstier skal det sikres at forbindelse indgår i et regionalt net af højkvalitetscykelstier, som har følgende karakteristika: direkte linjeføring, stor kapacitet og fremkommelighed, høj trafiksikkerhed, højt drifts- og vedligeholdelsesniveau.

Regionale rekreative ruter

De regionale rekreative ruter defineres som: Stier i Høje Taastrup Kommune der indgår i et regionalt net af stier over kommunegrænser. De regionale ruter i Høje-Taastrup Kommune består af både regionale gangstier og regionale cykelstier samt lokale stier, der kobler de regionale og lokale ruter.

Lokale rekreative ruter

De lokale rekreative ruter defineres som: Stier i bymæssig bebyggelse og det åbne land, som giver rekreative oplevelser i nærområdet. Der kan være sammenfald med regionale rekreative ruter.

Lokale rekreative ruter kan være stier af forskellig klasse som grusstier af varierende bredde eller trampestier, men også asfaltstier kan indgå. Fælles er den rekreative anvendelse, og at stien indgår i et ruteforløb, som forbinder rekreative områder.

Lokale rekreative ruter skal understøtte den grønne struktur i byerne og skabe sammenhæng mellem byområde og det åbne land.

Lokale rekreative ruter skal søges koblet til de regionale rekreative ruter, så der opnås sammenhæng i nettet af rekreative stier.

 

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk