Veje

Retningslinjekort 4.1.3. Veje

Lag: Motorveje, reservation til motorvejsramper, regionale veje, fordelingsveje (eksisterende og planlagte)

 

4.1.3. Retningslinjer for veje

De overordnede arealreservationer til trafikafvikling er angivet på retningslinjekort 4.1.3.

Primær vejstruktur

Der fastlægges et overordnet vejnet bestående af 4 kategorier: Motorveje, regionale veje, fordelingsveje og boligveje. Kun motorveje, regionale veje og fordelingsveje er vist på retningslinjekortet. Vejenes klassificering er bestemt af den funktion, de er tiltænkt i trafikafviklingen, og er uafhængig af, hvem der er vejmyndighed. Målet med systemet er i videst muligt omfang at forhindre konflikter mellem lokaltrafik og gennemkørende trafik med henblik på en bedre udnyttelse af kapaciteten og en forøgelse af trafiksikkerheden.

Vejstrukturen skal betragtes som et overordnet princip, der vil være retningsgivende for planlægning i eksisterende byområder og udbygning af nye byområder. I praksis vil det enkelte steder være nødvendigt at afvige fra princippet.

Reservation til Ring 5

Der er reserveret areal i Transportkorridoren til videreførelse af Ring 5 mod nord fra Holbækmotorvejen. Reservationen er på kortet alene vist som en principiel linjeføring, idet vejforløbet ikke er endeligt fastlagt. Ring 5 kan desuden videreføres mod syd fra Sydvej gennem arealer i Ishøj kommune.

Motorveje: Motorvejenes primære funktion er at afvikle trafik mellem landsdelene. Etablering af tilslutningsanlæg til statsvejnettet kræver godkendelse af staten.

Regionale veje: De regionale vejes primære formål er at bringe trafikken på tværs i regionen. De regionale veje karakteriseres ved stor kapacitet og ved få tilslutninger.

Fordelingsveje: Fordelingsvejenes primære formål er at bringe trafikken fra boligområderne til byfunktioner og til motorveje og regionale veje. Fordelingsvejene forbinder byerne med landsbyerne. Fordelingsveje er karakteriseret ved få overkørsler fra tilstødende ejendomme.

Boligveje: Boligvejenes primære funktion er at give vejadgang de enkelte ejendomme. Boligveje karakteriseres ved lav hastighed og mange tilslutninger.

Anlæg af veje

Linjeføringer af nye veje i nye byområder er principielle. Den endelige fastlæggelse sker i den efterfølgende lokalplanlægning. Nogle af de viste veje vil eventuelt kunne undværes/nedklassificeres efter nærmere retningslinjer fastlagt i rammerne for lokalplanlægningen.

Ved alle regionale veje fastlægges byggelinjer efter nærmere forhandling i hvert enkelt tilfælde med vejmyndigheden.

Ved anlæg af nye veje skal det vurderes om der skal udarbejdes en beplantningsplan.

Linjeføringer af veje i nye byområder er principielle. Den endelige fastlæggelse sker i den efterfølgende lokalplanlægning. Nogle af de viste veje vil eventuelt kunne undværes/nedklassificeres efter nærmere retningslinjer fastlagt i rammerne for lokalplanlægningen.

Ved alle regionale veje fastlægges byggelinjer efter nærmere forhandling i hvert enkelt tilfælde med vejmyndigheden.

Ved anlæg af nye veje skal det vurderes om der skal udarbejdes en beplantningsplan. En eventuel beplantningsplan for veje i byområdet skal forholde sig til retningslinjer for byernes grønne struktur.

Gennemkørende trafik på boligveje skal begrænses. Det kan ske ved afspærring eller eksempelvis etablering af bump o.lig.

Trafikken fra fordelingsveje og boligveje bør kunne ledes ud på de regionale veje så direkte som muligt.

Under rammebestemmelserne for de enkelte områder er angivet en norm for udlæg af arealer til parkeringsformål. Disse normer skal alene anvendes som udgangspunkt for fastlæggelse af arealreservationer. Der kan i lokalplaner fastlægges lavere normer, såfremt parkering anlægges fælles for flere ejendomme, eller såfremt den kollektive trafikbetjening gør det rimeligt. I den enkelte lokalplan vil der om nødvendigt som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse blive fastsat særlige krav om anlæg af parkeringspladser.

De anførte parkeringsnormer for bymidten kan nedsættes med 30 % under forudsætning af, at udbygningen foregår ud fra en samlet planlægning, som godtgør, at dobbeltanvendelse af parkeringspladser i en vis udstrækning kan finde sted (arbejdsparkering om dagen, boligparkering om natten).

For de ubebyggede arealer fastlægges linjeføringer af veje i princippet som vist på retningslinjekort 4.1.3. Linje­føringen skal detailplanlægges og endelig fastlægges i lokalplan.

På steder hvor planlagte stier krydser trafikerede veje, og hvor der ikke er signalregulering eller niveaufri krydsning, skal det ved byudvikling vurderes om der skal etableres en signalregulering eller en niveaufri krydsning.

 

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk