Vejplan

Retningslinjekort 4.1.2. Planlagte veje og reservation til motorvejsramper

Lag: Reservation til motorvejsramper, regional vej planlagt, fordelingsvej planlagt

4.1.2. Vejplan

En række af de nye vejanlæg og andre vejprojekter, der er omtalt i denne kommuneplan, er samtidig optaget på Høje-Taastrup Kommunes vejplan:

 • Ring 5: videreførelse mod nord, samt evt. regulering ved skæringen af Sydvej. Etablering af rampeanlæg ved Ågesholmsvej og udbygning til fuldt rampeanlæg ved Roskildevej. Videreførelse mod syd og etablering af niveaufri krydsning med Sydvej.
 • Fortsat fuldt rampeanlæg ved motorvejen når Ring5 videreføres.
 • Sydvej: videreførelse mod vest frem til Brandhøjgårdsvej og evt. samtidig udretning ved skæringen af Ring 5. Forbindelse mod nord til Hedesvinget.
 • Hedelandsvej: videreførelse mod nord  i Roskilde Kommune) samt tilslutning til betjening af nyt erhvervsområde syd for Roskildevej
 • Etablering af vejforbindelse fra Sønderled mod vest til Roskilde kommune.
 • Forlængelse af Nørreled mod øst nord om Kalleruphaverne til Kallerupvej. 
 • En forbindelse mellem Hedesvinget og Hovedgaden. En underføring af vej og sti under jernbanen fra Hedehusene sydøst til Hovedgaden.
 • Forlængelse af Blekinge Boulevard mod vest drejende mod syd til Bohus Boulevard
 • Ændring af tværprofilerne for Blekinge og Skåne Boulevarder i området mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard.
 • Reservation til fulde motorvejsrampeanlæg ved Klovtoftekrydset og ved Hveen Boulevard.
 • Der reserveres areal til niveaufri stiforbindelse ved Ågesholmsvejs skæring med Ring 5.

For disse vejprojekter kan der pålægges byggelinjer til sikring af projektets senere gennemførelse. Overordnede veje kan ligeledes pålægges byggelinjer, ligesom større vejkryds kan fremtidssikres med byggelinjer for at sikre mulighed for drejebaner.

Ejendomme ved boligveje har normalt kun en overkørsel, idet flere overkørsler til en ejendom kun i begrænset omfang tillades efter en konkret vurdering. For fordelingsveje og regionale veje kan der fastsættes adgangsbestemmelser, og antallet af overkørsler til disse veje søges så vidt muligt reduceret i forbindelse med konkret sagsbehandling efter vejloven.

 

Planens status

Kommuneplan 2014 med Vejplan og sammenfattende miljøredegørelse er offentliggjort d. 11. november 2014.

Se mere på kommunens høringsportal, med lovhjemmel, klagevejledning mv.

Planen findes også på statens plansystem.

Se mere her om høring og endelig behandling

Se tillæg til Kommuneplan 2014.

Kort

Kort Kommuneplan2014

Høje-Taastrup Kommune • Bygaden 2 • 2630 Taastrup • Telefon: 43 59 10 00 • kommune@htk.dkwww.htk.dk